Praktika tau
nauda valstybei !!!

Dokumentai

Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=397573
Plačiau
Mokslo ir studijų įstatymas
Galiojanti aktuali redakcija
Plačiau